Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

[MS Fresh] 고소함이 코를 자극하는 100%통참깨 찐참기름 250ml / [MS Fresh] Dầu Mè 250ml

기본 정보
[MS Fresh] 고소함이 코를 자극하는 100%통참깨 찐참기름 250ml / [MS Fresh] Dầu Mè 250ml
₫130,000 ( ₫30,000 discount)
₫160,000

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.  

카테고리
위와 같이 상세정보가 있는 제품을 선택해주세요.

제품 양

제품을 선택하면 아래에 자동으로 추가됩니다.

제품 목록
제품명 수량 가격
[MS Fresh] 고소함이 코를 자극하는 100%통참깨 찐참기름 250ml / [MS Fresh] Dầu Mè 250ml up down 160000 (  )
옵션 정보
소계0

주문 시 감소된 하위 주문 수가 표시됩니다.

Preferential

  • 상세정보


고소함이 코를 자극하는

[MS FRESH]

100%통참깨 찐참기름

참기름은 요리를 즐겨하는 분이라면 하나쯤 꼭 구비해두는 재료예요. 조금만 넣어줘도 깊은 고사함과 감칠맛이 나죠. 마켓사이공이 100% 통참깨로 직접짜서 품질은 올리고 가격은 낮췄습니다. 전통 압착 방식으로 한방울 한방울 정성스럽게 담았습니다. 코를 자극하는 고소한 참기름 한방울. 꼭 1개씩 쟁겨 놓으세요.

고소함이 코를 자극하는

[MS FRESH]

100%통참깨 찐참기름

참기름은 요리를 즐겨하는 분이라면 하나쯤 꼭 구비해두는 재료예요. 조금만 넣어줘도 깊은 고사함과 감칠맛이 나죠. 마켓사이공이 100% 통참깨로 직접짜서 품질은 올리고 가격은 낮췄습니다. 전통 압착 방식으로 한방울 한방울 정성스럽게 담았습니다. 코를 자극하는 고소한 참기름 한방울. 꼭 1개씩 쟁겨 놓으세요.Đánh giá

후기를 여기에 게시하세요.

There are no posts to show

write a review See All

MARKETSAIGON VIETNAM COOPERATION
Copyright ⓒ 2022 마켓사이공 (Market Saigon) 호치민 식료품 배달 All rights reserved.