Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

[Lee Kum Kee] 조선 굴 소스 510g 1병 (Dầu Hào Thần Tài Choy Sun 510g 1 chai)

기본 정보
[Lee Kum Kee] 조선 굴 소스 510g 1병 (Dầu Hào Thần Tài Choy Sun 510g 1 chai)
38,000₫

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.  

카테고리
위와 같이 상세정보가 있는 제품을 선택해주세요.

수량을 선택해주세요.

제품을 선택하면 아래에 자동으로 추가됩니다.

제품 목록
제품명 수량 가격
[Lee Kum Kee] 조선 굴 소스 510g 1병 (Dầu Hào Thần Tài Choy Sun 510g 1 chai) up down 38000 (  )
옵션 정보
소계0

주문 시 감소된 하위 주문 수가 표시됩니다.

Preferential

  • 상세정보

이금기 굴 소스 5종


금천 굴소스 - 판다 굴소스 기준 단맛 함량을 높인 굴소스로 굴 추출물 함량 4% 

조선 굴소스 - 금천 굴소스와 유사하나 굴 추출물 함량이 조금 더 높음 (5%)

프리미엄 굴소스 - 판다 굴소스와 유사하나 굴 추출물 함량 높음 (40%)

판다 굴소스 -기본적인 굴 소스로 굴 추출물 함량 11%

채식 굴소스 - 채식주의자들을 위한 굴소스로 굴이 들어가지 않았으나 굴소스와 유사한 맛을 낸 소스Đánh giá

후기를 여기에 게시하세요.

There are no posts to show

write a review See All

MARKETSAIGON VIETNAM COOPERATION
Copyright ⓒ 2022 마켓사이공 (Market Saigon) 호치민 식료품 배달 All rights reserved.