Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

Trang Hiện Tại
  1. Category
  2. meat

[고기친구] 냉동 양갈비 프렌치랙 600g (Sườn Cừu (Frenched Lamb Rack) 600g)

기본 정보
[고기친구] 냉동 양갈비 프렌치랙 600g (Sườn Cừu (Frenched Lamb Rack) 600g)
₫486,000

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.  

카테고리
위와 같이 상세정보가 있는 제품을 선택해주세요.

제품 양

제품을 선택하면 아래에 자동으로 추가됩니다.

제품 목록
제품명 수량 가격
[고기친구] 냉동 양갈비 프렌치랙 600g (Sườn Cừu (Frenched Lamb Rack) 600g) up down 486000 (  )
옵션 정보
소계0

주문 시 감소된 하위 주문 수가 표시됩니다.

Preferential

  • 상세정보양고기 최고급 부위

양갈비 프렌치 랙 600g (호주산, 냉동) 


프렌치 랙은 양고기 특유의 향을 유발하는 지방이 적은 데다, 부드러운 결과 풍부한 육즙을 자랑해 최고급 부위로 손꼽혀요. 그래서 애호가의 꾸준한 사랑을 받음은 물론 양고기를 처음 접하는 사람에게도 추천하는 부위에요. 호주의 자연에서 성장한 어린 양의 갈빗살을 엄선해 더욱 연하고 맛있는 시그니처 프렌치 랙을 준비했어요. 특별한 메인 요리가 필요한 날, 지글지글 구워낸 프렌치 랙과 찰떡궁합 시즈닝으로 호텔에서 맛보던 양고기 요리를 집에서도 즐겨 보세요.Marketsaigon's Tip


보관법

・ -18℃ 이하에서 냉동 보관해 주세요.

유의사항

・시즈닝을 처음부터 뿌려서 구우면 탈 수 있어요. 고기를 완전히 익힌 다음에 뿌려서 앞뒤로 지져주거나 따로 그릇에 담아 찍어 드시길 추천해요.


프렌치 랙 맛있게 굽는 법

1. 프렌치 랙을 냉장 해동한 다음 키친타올에 올려 핏물을 제거해주세요. 드시기 하루 전에 냉장 해동하시길 권해요.

2. 양면에 소금과 후추를 고루 뿌려 밑간을 해준 뒤 냉장실에서 1시간가량 재워주세요. 

3. 센 불에 프라이팬을 뜨겁게 달군 뒤 마리네이드 한 프렌치 랙을 올려 주세요. 한 면이 갈색으로 잘 익으면 뒤집어서 반대편도 구워 양면을 노릇하게 시어링* 해주세요.

*시어링 : 강한 화력에서 고기 표면을 바삭하게 익히는 조리법

4. 시어링이 끝나면 불을 줄이고 속까지 잘 익혀주세요.

5. 다 익은 고기는 도마나 접시에서 4~5분 정도 래스팅하면 더 좋아요.

6. 구워진 프렌치 랙은 특제 시즈닝을 찍거나 뿌려서 즐겨보세요.


Đánh giá

후기를 여기에 게시하세요.

There are no posts to show

write a review See All

MARKETSAIGON VIETNAM COOPERATION
Copyright ⓒ 2022 마켓사이공 (Market Saigon) 호치민 식료품 배달 All rights reserved.